Vizuális Meggyőzés Az Átalakuló Európában (PolarVis)

A PolarVis („Vizuális Meggyőzés Az Átalakuló Európában: a vizuális tartalom affektív és polarizáló ereje az online politikai diskurzusban”) célja, hogy rávilágítson a vizuális kommunikáció sokrétű szerepére a kortárs politikai polarizációban, hozzájárulva a digitalizált társadalmak mélyebb megértéséhez. A projekt célja továbbá, hogy az érdekelt felek és a nyilvánosság bevonásával, hozzájáruljon az éghajlatváltozásról és a polarizációról szóló megalapozott nyilvános vitákhoz.

A politikai polarizáció növekedése egyre több kortárs liberális demokráciában ad okot aggodalomra. A digitalizáció jelentősen megkönnyíti a hasonlóan gondolkodó egyének számára az egymással való érintkezést, ugyanakkor olyan terekként is megjelennek, amelyek szélsőséges álláspontokat és társadalmi konfliktusokat termelnek ki. Noha a szakirodalom fontos eredményeket ért el a digitális polarizáció leírásában, a vizuális dimenzió eddig nagyrészt figyelmen kívül maradt.

A „PolarVis” elnevezésű kutatási projekt a digitális vizuális tartalmak bonyolult dinamikáit vizsgálja a kortárs politikai életben, feltárva azok szerepét mint a társadalmi kohéziót elősegítő platformok, illetve mint a manipuláció és a politikai polarizáció forrásai. A projekt középpontjában annak megértése áll, hogy a digitalizált társadalmakban hogyan, miért és milyen következményekkel válnak a vizuális tartalmak az integráció és a polarizáció mechanizmusaivá. A kutatás az európai klímamozgalmakkal kapcsolatos online politikai diskurzusra fókuszál.

A projekt négy kulcskérdés köré épül, amelyek mindegyike a vizuális kommunikációt övező társadalmi és algoritmikus egyeztetés egy-egye sajátos pontját érinti:

  • Előállítás: hogyan alkalmazzák a társadalmi mozgalmak és ellenmozgalmak a vizuális tartalmakat kommunikációs stratégiáikban?
  • Képek: melyek a vizuális tartalmak jellemzői, hogyan keretezik őket, és milyen narratívák születnek belőlük?
  • Közönség: milyen (re)akciók zajlanak a megosztott vizuális tartalmak körül, és hogyan kapcsolódnak ezek az antagonizáló ellenközönségek kialakulásához?
  • Terjedés: hogyan terjednek a vizuális tartalmak az online közösségi médiában, és milyen szereplők terjesztik a különböző narratívákat?

A PolarVis a következő módon járul hozzá a tudományos diskurzushoz:

  • Elméleti előrelépést hoz a vizuális meggyőzés és annak a kortárs digitális kommunikációban betöltött szerepének megértésében;
  • Módszertani újítást jelent a kvalitatív megközelítések és a számítási módszerek kombinálásával;
  • Empirikusan elmélyíti az európai (transz)nacionális polarizációs folyamatok megismerését, különös tekintettel az éghajlati mozgalmakra és ellenmozgalmakra.

A PolarVis projekt másik fontos célja a különböző érdekelt felekkel és a nagyközönséggel való együttműködés. Ennek elérése érdekében a projekt olyan nem akadémiai eredményeket vázol fel, mint például nem kormányzati szervezetek és más helyi szereplők bevonásával tartott tudáscsere workshopok, hatékony vizuális tartalom előállítására vonatkozó iránymutatások, nagyközönség számára készített podcastok, illetve éghajlatváltozásról szóló vizuális kommunikáció terjedésének nyomon követését szolgáló nyilvános interaktív digitális felület. A PolarVis emellett kiemelten kezeli a kutatási eredmények hozzáférhetőségének kérdését azáltal, hogy a projekt lezárását követően legalább öt évig elérhetővé kívánja tenni eredményeit a weboldalán. A PolarVis a kutatási adatok és publikációk nyílt hozzáférhetőségi politikája mellett kötelezi el magát, ezzel biztosítva a hosszú távú pozitív társadalmi hatást.

A konzorcium olyan kutatógárdából tevődik össze, amelynek tagjai különböző szakértelemmel és tapasztalattal rendelkeznek. A Társadalomtudományi Kutatóközpont szerepe a projektben kettős: egyrészt az Előállítás kérdésköre kapcsán rögzít és elemez interjúkat magyarországi zöld szervezetek bevonásával, másrészt a kutatás eredményeinek terjesztésében vesz részt podcastok gyártásával és workshopok szervezésével.

A konzorcium magyarországi kutatói:

További információ a PolarVis honlapján érhető el.